Napsali o nás

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie srovnávající účinek ziprasidonu a klozapinu na kognitivní funkce pacientů se schizofrenií rezistentních na předchozí léčbu

Ukazuje se, že se jednotlivá antipsychotika liší co se vlivu na kognitivní funkce týče. V této studii byl porovnáván benefit podávání klozapinu a ziprasidonu v léčbě pacientů se schizofrenií rezistentních na předchozí antipsychotickou léčbu.

Celkem 130 nemocných z Itálie bylo léčeno osmnáct týdnů v dvojitě zaslepené randomizované studii. Byla sledována epizodická paměť pomocí RAVL, exekutivní funkce pomocí Strop testu a rychlost zpracování informací pomocí Trail making testu.

Všichni pacienti dostávali tři dny placebo a poté zahájil psychiatr léčbu dvakrát denně klozapinem nebo ziprasidonem. Se ziprasidonem se začínalo v dávce 80 mg/den, po třech dnech se postupně navyšovala dávka, až 10. den léčby dosáhla 120 mg/den. Poté si již dávku upravoval ošetřující lékař pacienta v rozmezí 80–160 mg/den podle klinického stavu. U klozapinu se zahajovala léčba 25 mg/den a zvyšovala se až na 300 mg/den 10. den. S dávkou 300mg/den lékař setrval až do 17. dne, poté již mohl užívat klozapin v dávkovém rozmezí 250–600 mg/den.

Testy kognitivních funkcí vyplnili nemocní se schizofrenií po třídenním podávání placeba a následně ve 12. a 18. týdnu terapie. U osob léčených ziprasidonem bylo zjištěno statisticky významné zlepšení v učení a zpětném vybavení v RAVL a Trail making testu. Naproti tomu klozapin zlepšil pouze výsledek v RAVL. Celkově se kognitivní funkce podstatně zlepšily po podání obou léčiv, ale po ziprasidonu bylo toto zlepšení o poznání výraznější.

Zdá se, že podávání ziprasidonu u osob netolerujících klasickou léčbu antipsychotiky nebo rezistentních na tuto léčbu je výhodnější než podávání klozapinu.

Zdroj: Harvey PD, et al. A randomized double-blind comparison of ziprasidone vs. clozapine for cognition in patients with schizophrenia selected for resistance or intolerance to previous treatment. Schizophr Res 2007; doi:10.1016/j.schres.2007.11.014


Poradna lékaře

Dotaz:
Co je to indukovaná psychóza?

Odpověď:
Jde o stav, kdy jedna osoba trpí psychotickou ...

VSTOUPIT

Na cestě

Bez omezení