Odborník menu

 

Anketa

 

Žije ve Vašem okolí pacient se schizofrenií?

 

Ano, přímo v mé rodině

 

2066

 

Ano, v sousedství

 

989

 

Neznám nikoho takového

 

1388

 

Nevím

 

821

 

Kazuistiky

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie srovnávající účinek ziprasidonu a klozapinu na kognitivní funkce pacientů se schizofrenií rezistentních na předchozí léčbu

Ukazuje se, že se jednotlivá antipsychotika liší co se vlivu na kognitivní funkce týče. V této studii byl porovnáván benefit podávání klozapinu a ziprasidonu v léčbě pacientů se schizofrenií rezistentních na předchozí antipsychotickou léčbu.

Celkem 130 nemocných z Itálie bylo léčeno osmnáct týdnů v dvojitě zaslepené randomizované studii. Byla sledována epizodická paměť pomocí RAVL, exekutivní funkce pomocí Strop testu a rychlost zpracování informací pomocí Trail making testu.

Všichni pacienti dostávali tři dny placebo a poté zahájil psychiatr léčbu dvakrát denně klozapinem nebo ziprasidonem. Se ziprasidonem se začínalo v dávce 80 mg/den, po třech dnech se postupně navyšovala dávka, až 10. den léčby dosáhla 120 mg/den. Poté si již dávku upravoval ošetřující lékař pacienta v rozmezí 80–160 mg/den podle klinického stavu. U klozapinu se zahajovala léčba 25 mg/den a zvyšovala se až na 300 mg/den 10. den. S dávkou 300mg/den lékař setrval až do 17. dne, poté již mohl užívat klozapin v dávkovém rozmezí 250–600 mg/den.

Testy kognitivních funkcí vyplnili nemocní se schizofrenií po třídenním podávání placeba a následně ve 12. a 18. týdnu terapie. U osob léčených ziprasidonem bylo zjištěno statisticky významné zlepšení v učení a zpětném vybavení v RAVL a Trail making testu. Naproti tomu klozapin zlepšil pouze výsledek v RAVL. Celkově se kognitivní funkce podstatně zlepšily po podání obou léčiv, ale po ziprasidonu bylo toto zlepšení o poznání výraznější.

Zdá se, že podávání ziprasidonu u osob netolerujících klasickou léčbu antipsychotiky nebo rezistentních na tuto léčbu je výhodnější než podávání klozapinu.

Zdroj: Harvey PD, et al. A randomized double-blind comparison of ziprasidone vs. clozapine for cognition in patients with schizophrenia selected for resistance or intolerance to previous treatment. Schizophr Res 2007; doi:10.1016/j.schres.2007.11.014


SchizoAcademy

Indukovaná psychóza v rodině mladé pacientky se schizofrenií
  Tři ženy, babička, matka a vnučka, byly postupně hospitalizovány na Psychiatrické klinice v Bratislavě pro psychotické příznaky. V rodině se objevila tzv. indukovaná psychóza, tedy stav, kdy jedna osoba trpí psychotickou poruchou a druhá (zpravidla submisivní, závislá, pasivní) začne svět jejích bludných představ sdílet.
  Čti více Archiv


Remise a zlepšení kognitivních funkcí po změně léčby na léčbu ziprasidonem u pacientů se schizofrenií
  Je dobře známé, že úbytek kognitivních funkcí souvisí s prognózou pacienta. Pokud ale jedno antipsychotikum nevede k očekávanému účinku, často se přidává v léčbě další. Nejčastějším důvodem je strach z účinku vysazení prvního antipsychotika.
  Čti více Archiv


Léčba akutní psychózy u agitovaných pacientů
  Účinky léčby jednotlivými přípravky z řad antipsychotik jsou podrobně zmapovány. Méně informací je dostupných co se rychlosti nástupu účinků týče. Účelem dvojitě zaslepené studie bylo určit časnou odpověď na léčbu ziprasidonem IM s důrazem na redukci agitace.
  Čti více Archiv