Odborník menu

 

Anketa

 

Žije ve Vašem okolí pacient se schizofrenií?

 

Ano, přímo v mé rodině

 

1729

 

Ano, v sousedství

 

777

 

Neznám nikoho takového

 

1077

 

Nevím

 

711

 

Studie

Indukovaná psychóza v rodině mladé pacientky se schizofrenií

Tři ženy, babička, matka a vnučka, byly postupně hospitalizovány na Psychiatrické klinice v Bratislavě pro psychotické příznaky. V rodině se objevila tzv. indukovaná psychóza, tedy stav, kdy jedna osoba trpí psychotickou poruchou a druhá (zpravidla submisivní, závislá, pasivní) začne svět jejích bludných představ sdílet.

Induktorem neboli původcem bludů byla vnučka. Dominantní babička působila jako transformátor. Udržovala a rozvíjela bludné představy. Matka, nejsubmisivnější ze tří žen, byla indukovanou osobou. Všechny spolu žily ve společné domácnosti, matka a babička byly rozvedené.

Matka
Žena ve věku 49 let, pracující jako ambulantní zdravotní sestra, byla na kliniku odeslána praktickým lékařem. Tvrdila mu, že ona i její matka a dcera byly otráveny jedem na potkany, že rychle potřebuje detoxifikaci. Věřila, že její otec a sestra (žijící jinde) ji otrávili, že jsou proti ní spiknuti.

První den nedobrovolné hospitalizace se dostavila do nemocnice babička. Potvrdila, že všechny tři ženy byly otráveny jako součást spiknutí. Aby lékař doplnil anamnézu, kontaktoval ještě vnučku. Vnučka verzi obou žen potvrdila, navíc tvrdila, že jev kontaktu s Davidem Cooperfieldem, jejím blízkým přítelem. Uváděla, že pracuje jako vyšetřovatelka železničních nehod, přičemž ona sama u přibližně dvaceti nehod byla. Na kliniku se odmítla dostavit s odůvodněním, že je v rizikovém těhotenství a čeká dvojčata.

Na kliniku přišel otec matky. Dožadoval se hospitalizace všech tří a uváděl, že mají všechny tři shodné příznaky. Fyzikální a laboratorní vyšetření a EEG byly v normě. Z dokumentace bylo zjištěno, že pacientka zde byla již v minulosti opakovaně léčena s diagnózou porucha osobnosti.

Během separace od rodiny bludy ztrácely afektivní náboj a dále se nerozvíjely. Měly charakter převzatých informací (neslyšela hlasy, jen viděla dceru a věřila jí, že telefonuje s Davidem Cooperfieldem). I když je jí poskytnuta informace, že se ředitel nemocnice nejmenuje „Autobus“ (jak tvrdila dcera), že toto jméno není ani v seznamu zaměstnanců, trvá na svém přesvědčení.

Pacientka byla léčena depotním antipsychotikem.

Vnučka
Devatenáctiletá slečna byla poprvé léčena na psychiatrii v 11 letech. Rodina odmítla spolupracovat s klinikou (především babička odmítala psychickou nemoc vnučky) a přerušila hospitalizaci dcery.

Ta později nedocházela ani ambulantně. Na kliniku byla přijata s floridní psychotickou symptomatikou. Vyskytovaly se u ní bludy perzekuční, megalomanické, extrapotenční, sluchové halucinace a také blud vícečetné gravidity. Bludy se během hospitalizace nadále rozvíjely. Použila ručník na vytvoření těhotenského břicha. Po odhalení, že jde o ručník, tvrdila, že jej nosila na ochranu plodů. CT ukázalo čtyřkomorový hydrocefalus.

Byla léčena antipsychotikem a elektrokonvulzivní léčbou. Poté došlo ke zlepšení.

Babička
Devětasedmdesátiletá žena s organickým postižením mozku byla hostilní, psala stížnosti řediteli nemocnice. Svou nedobrovolnou hospitalizaci chápala jako součást spiknutí. Bludný systém byl ovládavý a vedl k agresivnímu jednání.

Komentář
Z uvedeného příkladu je zřejmé, že při vzniku indukované psychózy mohou hrát roli nejen psychosociální okolnosti, ale i genetické predispozice.

Zdroj: Vojteková L. Psychopatologická identifikácia roli chorého pri indukovanej psychóze. Psychiatrie pro praxi 2001;4:180–183.


SchizoAcademy

Indukovaná psychóza v rodině mladé pacientky se schizofrenií
  Tři ženy, babička, matka a vnučka, byly postupně hospitalizovány na Psychiatrické klinice v Bratislavě pro psychotické příznaky. V rodině se objevila tzv. indukovaná psychóza, tedy stav, kdy jedna osoba trpí psychotickou poruchou a druhá (zpravidla submisivní, závislá, pasivní) začne svět jejích bludných představ sdílet.
  Čti více Archiv


Remise a zlepšení kognitivních funkcí po změně léčby na léčbu ziprasidonem u pacientů se schizofrenií
  Je dobře známé, že úbytek kognitivních funkcí souvisí s prognózou pacienta. Pokud ale jedno antipsychotikum nevede k očekávanému účinku, často se přidává v léčbě další. Nejčastějším důvodem je strach z účinku vysazení prvního antipsychotika.
  Čti více Archiv


Léčba akutní psychózy u agitovaných pacientů
  Účinky léčby jednotlivými přípravky z řad antipsychotik jsou podrobně zmapovány. Méně informací je dostupných co se rychlosti nástupu účinků týče. Účelem dvojitě zaslepené studie bylo určit časnou odpověď na léčbu ziprasidonem IM s důrazem na redukci agitace.
  Čti více Archiv